PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z procedurą zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania:


Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły informuje, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • 9,00 zł – duplikat legitymacji szkolnej
  • 26,00 zł – duplikat świadectwa

Opłaty za duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych należy wnosić tylko i wyłącznie na rachunek bankowy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 110
Ul. Bohaterów 41
03-007 Warszawa
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
79 1030 1508 0000 0005 5017 4014

z dopiskiem
imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemnie stosowne podanie w sekretariacie szkoły.

Do podania należy załączyć:

  1. dowód wpłaty
  2. aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
  3. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu)
  4. oświadczenie o przyczynie utraty legitymacji (w przypadku np. zgubienia, kradzieży)

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)